रोजगार हमी योजनेतंर्गत केळी पिकाचा समावेश शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

रोजगार हमी योजनेतंर्गत केळी पिकाचा समावेश शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

जळगाव दि. 17 – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत शासनाने केळी (३ वर्ष) हे पिक नव्याने समाविष्ट केले आहे. त्यानुसार या योजनेतंर्गत लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतक-यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन संभाजी ठाकूर, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.
पात्र लाभार्थी :-अनु. जाती, अनु. जमाती, भटक्या जमाती, निरधी सुचित जमाती (विमुक्त जमाती) दारिद्र रेषेखालील कुंटुब, स्त्री कुटुंब प्रमुख असलेले कुटुंब, दिव्यांग व्यक्ती कुटुंब प्रमुख असलेले कुटुंब, जमीन सुधारणाचे लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण योजनेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जमातीचे व इतर पारंपारीक वनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम -2006पात्र लाभार्थी, या प्रवर्गामधील 1 ते 10 पात्र लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर कृषि कर्ज माफी योजना सन 2008 या मध्ये व्याख्या केलेले अल्पभुधारक (5 एकर पर्यंत) सीमांत भुधारक (2.5 एक पर्यंत) यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
क्षेत्र मर्यादा :- या योजनेतंर्गत कमीत कमी ०.०५ हेक्टर क्षेत्र व जास्तीत जास्त २.०० हेक्टर क्षेत्र मर्यादा असेल.
आवश्यक कागदपत्रे :- मजुर कार्ड, ग्राम पंचायतीने मान्य केलेली लाभार्थी यादीत नाव असणे आवश्यक, प्रपत्र अ अर्जाचा नमुना प्रपत्र व संमती पत्र (फळ बागेचे कार्य ग्राम पंचायत किंवा कृषि विभाग यापैकी कोणाकडून राबविण्यात रस आहे याचा स्पष्ट उल्लेख लाभार्थीने करावा), लागवड करावयाच्या जागेचा ७/१२ उतारा, ८ अ खाते उतारा.
देय अनुदान :- केळी पिकाचे लागवड अंतर १.८ X १.५० मीटर
प्रथम वर्ष देय अनुदान प्रति हेक्टर रक्कम रु. १,७३,०८४/- दुसरे वर्ष अनुदान रक्कम रु. ४३,७४८/- तिसरे वर्ष रक्कम रु.३६,२००/- असे एकुण देय अनुदान रक्कम रु.२,५३,०३२/- लाख रुपये ३ वर्षांसाठी देय राहिल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांनी आपल्या तालुक्यातील तालुका कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयाशी संपर्क करावा. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री. ठाकूर यांनी केले आहे.