पाचोरा तालुक्यातील अवैध गौण खनिज वाहतुक करणाऱ्या व पाचोरा शहरातील अवैध वाळू साठा करणाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या व मनमानी कारभार करणाऱ्या आधिकारी निलंबनाची मागणी..

पाचोरा (प्रतिनीधी)— तालुक्यातील अवैध गौण खनिज वाहतुक करणाऱ्या व पाचोरा शहरातील अवैध वाळू साठा करणाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या व मनमानी कारभार करणाऱ्या पाचोरा तहसिलदार कैलास चावडे यांचेवर निलंबनाची कारवाई करणेबाबत आज प्रांताधिकारी यांना एकलव्य संघटनेतर्फे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर वाघ यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले.असुन २३ मार्चपासुन उपोषण करणार असल्याचा ईशारा देण्यात आला आहे.
एकलव्य संघटनेतर्फे देण्यात आलेल्या निवेदनात नमुद केले आहे की, परधाडे हद्दीतील गिरणा नदी पात्रातील संबंधीत ठेकेदार विनापरवानगी अवैध वाळू दररोज २०० ते ४०० ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने वाळू उपसा करत असल्याबाबत आपल्याला लेखी निवेदन दिलेले आहे. तसेच ९ मार्च रोजी मौजे ग्रा.पं. परधाडे यांनीदेखील लेखी
तक्रार दिलेली आहे. तसेच १ मार्च रोजी ग्रा.पं. सरपंच व सदस्यांनी आपल्याशी मोबाईलवरुन संपर्क साधुन आमच्या हद्दीतुन वाळू उचलली जात असलेबाबत तक्रार केल्यामुळे आपण आपले तलाठी व सर्कल यांना पंचनामा करण्यासाठी पाठविले होते. परंतू तलाठी,सर्कल यांनी पंचनामा करुन गेल्यावरदेखील संबंधीत ठेकेदाराने परधाडे हद्दीतुन वाळू उपसा बंद केलेला नाही. म्हणून एकलव्य संघटनेने दि.१२ मार्च रोजी आंदोलनाचा इशारा
दिल्यावर १२ मार्च रोजी तहसिलदार यांनी परधाडे येथे गिरणा नदीतुन परधाडे हद्दीतील वाळू उपसा होत आहे, म्हणून संबंधीत अधिकारी तलाठी व सर्कल यांना हद्द
मोजण्यासाठी पाठविले होते. संबंधीत अधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारची मोजमाप न करता
संबंधीत ठेकेदाराच्या पोकल्यांड ने गिरणा नदी पात्रातील एरंडोल तहसिलदारांनी उत्राण हद्दीतील
वाळू गटाच्या हद्दीत लाल झेंडे गाडण्यात आलेले होते. ते झेंडे संबंधीत ठेकेदारांनी काढुन परधाडे हद्दीत वाळू उपसा सुरु केला होता. परंतू एरंडोल तहसिलदारांनी ठेकेदाराला आखुन
दिलेल्या लाल झेंड्याच्याही पुढे परधाडे हद्दीत पोकल्यांडच्या सहाय्याने गिरणा नदीच्या सेंटरला चारी पाडून दिली.
परंतू ठेकेदाराने उपसा केलेल्या वाळूची कोणत्याही प्रकारची हद्दीची व वाळूची बांधकाम विभागाच्या साहाय्याने मोजणी न करता ठेकेदाराच्या बाजुने निर्णय दिल्याबद्दल पाचोरा
तहसिलदार हे संबंधीत ठेकेदाराशी लागेबांधे आहे, असे दिसुन येते.मौजे उत्राण व मौजे परधाडे गिरणा नदीतील सर्व वाळू पाचोरा शहरात रोज शेकडो वाहने जिल्हाधिकारी व तहसिलदार कार्यालयाकडून प्रमाणीत करण्यात आलेल्या वाळू वाहतुक परवान्यावर पावतीवर महामायनींग प्रणालीव्दारे प्राप्त झालेल्या इनव्हाईस नंबर, दिनांक, वेळ
नोंदवलेली नसते तरीसुध्दा त्या वाहनांवर कार्यवाही करतांना तहसिलदार दिसत नाही.त्यामुळे अवैध गौणखनिज वाहतुकीस आळा घालून त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात यावी.यासाठी एकलव्य संघटनेतर्फे करण्यात येणार्‍या आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की १ मार्च रोजी सर्कल, तलाठी यांनी गिरणा नदीत जाऊन परधाडे हद्दीत चुकीचा व खोटा अहवाल आपल्याकडे सादर केल्यामुळे संबंधीत तलाठी व सर्कल यांचेवर
निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी. पाचोरा शहरात सुरु असलेल्या शासकीय व खाजगी ठेकेदारांचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. त्या सर्व बांधकामांवर आजरोजी शहरात ठिकठिकाणी चाळीस हजार ते पन्नास हजार ब्रास वाळूचे थप्पे दिसत आहेत. आपण तहसिलदार या नात्याने संबंधीत शासकीय व खाजगी ठेकेदार बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदारांनी स्वामीत्व शुल्क न भरलेबाबत आतापर्यंत अवैध गौणखनिज साठा करणेबाबत किती दंडात्मक व फौजदारी कारवाई केल्यात. याची माहिती लेखी स्वरुपात मिळावी. व संबंधीत वाळू साठा करणाऱ्यांवर का कारवाई करण्यात
आली नाही, म्हणून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अवैध गौणखनिज आळा न घालण्याबाबत पथक प्रमुख म्हणून तहसिलदार व सर्कल, तलाठी यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. १० मार्च रोजी वरील निवेदन देण्यासाठी शिष्टमंडळासह तहसिलदार चावडे यांच्या दालनात गेलो असता साहेबांना अवैध गौण खनिज वाहतुकीचे निवेदन देऊन निवेदनातील मागण्यासंदर्भात चर्चा करत असतांना “आपण अवैध गौण खनिज वाहतुकीला आळा का घालत नाही?, तसेच तलाठी, सर्कल यांनी आपल्याडे १ मार्च
रोजी सादर केलेला पंचनाम्यात काय अहवाल सादर केला? व त्याच्यावर आपण काय कार्यवाही केली?” असे विचारले असता साहेबांना त्याचा खुप राग आला. “तुम्ही कोण
मला विचारणारे, mind your language, असे शिष्ट मंडळाशी उद्धट बोलून, चला उठा येथून दालनाच्या बाहेर निघा, तू माझी तक्रार कलेक्टरकडे जाऊन कर, मी कुणालाही घाबरत नाही”, अशी एकेरी भाषा वापरुन आम्ही आदिवासी भिल्ल समाजाचे सामाजिक कार्यकर्ते असलेमुळे आमचा जाणून बुजून पानउतारा करुन अपनमानीत करण्याच्या हेतूने सरकारी कार्यालयातून बाहेर हाकलून देण्यात आल्यामुळे आमची सामाजिक व मानसिक
हानी तहसिलदार यांनी केली म्हणून त्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करत असल्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात यावी. पाचोरा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध गौणखनिजाची भरमसाठ चोरी होतांना दिसत
आहे. दररोज रात्री २०० ते २५० ट्रॅक्टर अवैध वाळू उपसा करुन संबंधीत महसुल विभागाच्या तहसिलदार यांच्या नावाने महिन्याला १५००० ते २०००० रुपयांचे पाकीट एका ट्रॅक्टर मालकाकडून महसुल विभागाच्या काही कर्मचाऱ्यांच्या हस्ते जमा करुन ते पाकीट तहसिलदारांपर्यंत पोहोच केले जात असलेबाबत लोकांमध्ये चर्चा आहे. शासन निर्णयानुसार दि.०३/०९/२०१९ ते दि.०१/०३/२०२१ पर्यंत तालुकास्तरीय व
ग्रामस्तरीय स्थापन केलेल्या समितींची मुदतीत बैठक घेऊन दर महिन्याला अवैध गौण खनिज दंडाबाबत आढावा घेऊन जे कुणी जबाबदार अधिकारी, पदाधिकारी अवैध
वाहतुकीला आळा घालणार नाही, त्यांच्यावर आतापर्यंत कोणत्या प्रकारची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. त्याबाबत माहिती मिळावी. तसेच शासन निर्णय
दि.०३/०९/२०१९ नुसार तालुका स्तरीय व ग्रामस्तरीय समिती स्थापन झालेल्या समितींची गांव निहाय यादी मिळावी. यापुर्वीदेखील मा. सभापती, पंचायत समिती, पाचोरा यांनी तहसिलदार साहेब यांचेविरोधात
लोक प्रतिनिधींचा फोन न उचलणे, लोक प्रतिनिधींच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे, अवैध गौणखनिजास प्रोत्साहन देऊन आर्थिक देवाणे-घेवणा होत असलेबाबत, गोरगरीबांकडून पुरवठा विभागात लुटमार होत असते, वेगवेगळ्या दाखल्यांची पैश्यांची अव्वासव्वा मागणी
होत असते अश्या बऱ्याच तक्रारी केलेल्या आहेत.
तरी वरील मुद्द्यांची दखल घेऊन संबंधीतांवर कार्यवाही करण्यात यावी.१२ मार्च रोजीचे तहसिलदार यांच्या कार्यालयासमोर होणारे आंदोलन स्थगित करण्यात आले असून.२३ मार्च रोजी उपविभागीय अधिकारी
पाचोरा यांचे कार्यालयासमोर तहसिलदार कैलास चावडे यांच्यावर वरील नमुद केलेल्या तक्रारींप्रमाणे कार्यवाही होणेबाबत कोविड १९ च्या नियमांचे पालन करुन उपोषण करण्यात येईल, याची दखल घेण्यात यावी.असा इशारा दिला असुन निवेदनाच्या प्रत माहितीसाठी व कार्यवाहीसाठी पालकमंञी ना. गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी जळगांव आमदार किशोर पाटील, तहसिलदार पाचोरा व पोलिस निरीक्षक पाचोरा यांना दिले आहे.निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष सुधाकर वाघ व पाचोरा तालुकाध्यक्ष गणेश वाघ यांच्या स्वाक्षरी आहेत.